1. Yoshizumi Ogawa
03
2. Atsushi Kawata
01
3. Shion Homma
-01
4. Ryota Isomura
-01
5. GK-Goro Kawanami
-02
6. Takamitsu Tomiyama
-02
7. Jean Patrick
-02
8. Goson Sakai
-02
9. Noriyoshi Sakai
-03
10. Douglas Tanque
-04
11. GK-Koki Otani
-04
12. Shun Obu
-04
13. Shu Hiramatsu
-04
14. Takumi Hasegawa
-04
15. Tatsuya Tanaka
-04
16. Yuta Ito
-05
17. Ryoma Nishimura
-05
18. Shunsuke Mori
-06
19. Isao Homma
-06
20. Kazunari Ono
-06
21. Naoki Kawaguchi
-07
22. Romero Frank
-08
23. Seitaro Tomisawa
-08
24. Go Hayama
-09
25. Yuto Horigome
-10
26. Kisho Yano
-10
27. Ju-Hun Song
-12
28. GK-Tatsuya Morita
-12
29. Kei Koizumi
-13
30. Roni
-13
31. Teruki Hara
-14
32. Sho Naruoka
-14
33. Ryohei Yamazaki
-14
34. Thiago Galhardo
-15
35. Masaru Kato
-15
36. Musashi Suzuki
-18